Organizing Committee

President Office

Secretariat Office

Division of Academics and Curation

Hsu, En-Yu

Hsiao, Ting-Yueh

Chen, Yu-Ting

Tsai, Shang-Lin

Chen, Hsin-Tung

Lee , Chi-Chen

Yang, Hong-Kai

Ko, Hsin-Yu

Chen, Yu-Jen

Ho, Chi-Wei

Teng, Yun-Chen

Division of Public Relations

Lo, Chia-Hsuan

Yang, Shang-Yi

Liu,Chia-Ying

Chen, Wei-Hsuan

Ho,Yun-Shan

Yang, Ting-Chen

Liao, Yi-Chen

Lai, Kuan-Liang

Chiang, Ching-Lun

Yang, Ta-Wei

Cho, Ming-Chien

Hsieh,Yung-Heng

Tsai,Yu-An

Tsai, Ying-Ying

Lu, Mu-Tian

Division of Global Partnership and Delegate Affairs

Nathanael Richard Ha Hanes

Officer

Wu, Guan-Ting

Chen, Yu-Chen

Lin, Tzu-Cheng

Chen, Evelyn

Chen, Siang-Ci

Lin, Yu-Chieh

Chen, Yun-Chien

Callista Harijanto

Shienny Lesmana

Huang, Sheng-Kai

Tsai, Tsan-Hung

Division of Marketing and Design

Weng, Yi-Chen

Lin, Zih-Guan

Liu, Xin-Yu

Cheng, Tzu-Lun

Huang, Hsiang-Chieh

Hung, Jui-Hsin